Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 1: Lấy lại kiến thức căn bản ngôn ngữ PascalHướng dẫn các bạn học lập trình Pascal căn bản. Sử dụng một số hàm thông dụng trên ngôn ngữ Pascal. Nội dung bài giảng:
1) CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH: Khai báo thư viện, hằng, biến trong pascal.
2) CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN: Các kiểu dữ liệu, phép toán, biểu thức trong pascal.
3) THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA: Cách viết chương trình đơn giản với thủ tục Write, Read.
Link download tài liệu:

Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 2: Làm chủ cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp

Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 3: Nắm chắc kiến thức về kiểu dữ liệu mảng

Nguồn: https://technewsgator.com

Xem thêm bài viết khác: https://technewsgator.com/lap-trinh/

2 thoughts on “Hướng dẫn học lập trình Pascal | Bài 1: Lấy lại kiến thức căn bản ngôn ngữ Pascal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *